Για νοικοκυριά μειονεκτικών και ορεινών περιοχών

Ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες η κατάθεση των αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος για την ενίσχυση των νυκοκυριών των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών αλλά και για οικογένειες που έχουν τέκνα υποχρεωπικής εκπαίδευσης και έχουν χαμηλά εισοδήματα. Με δελτίο τύπου το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Ασκληπιείου ενημερώνει:

«Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε η κατάθεση των αιτήσεων για την χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των νοικοκυριών μειονεκτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που έχουν χαμηλά εισοδήματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1. Αίτηση δικαιούχου (χορηγείται από το ΚΕΠ).
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1), οικ. έτους 2009.
Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβολή εις διπλούν υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο .

Βασική προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου διαμονής, από την οποία να προκύπτει η συνεχόμενη διαμονή σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή τουλάχιστον για δύο χρόνια (από το 2007 μέχρι και σήμερα).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας).
6.Βεβαίωση Συντάξεων για το έτος 2008 (για τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.)

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1. Αίτηση στο όνομα του κηδεμόνα (χορηγείται από το ΚΕΠ).
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1), οικ. έτους 2009.
Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβολή εις διπλούν υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο .

Βασική προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

3. Βεβαίωση του διευθυντή δημοτικού ή γυμνασίου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2008-2009 (Προϋπόθεση ο μαθητής να μην έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του).
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών καθώς και η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται από τον ίδιο με την ταυτότητά του. Από άλλο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή το Κ.Ε.Π».