Νέοι κανόνες για την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ επί της οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο