prooptiki@msn.com

Αυτοματοποίηση των κατασχέσεων για χρέη προς την εφορία- Διαδικασίες εξπρές σε καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητα

Αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιβολής ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το υπόλοιπο του 2021, αλλά και για ολόκληρο το 2022. Προβλέπει επίσης τη διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων για τον εντοπισμό επιχειρήσεων και λοιπών φορολογουμένων που διέπραξαν απάτη προκειμένου να λάβουν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19 ή αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ θα αξιοποιηθούν δεδομένα από συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ενώ συγχρόνως θα διενεργηθούν νέου τύπου «έξυπνοι» έλεγχοι για τον εντοπισμό κυκλωμάτων που εκδίδουν πλαστές αποδείξεις από «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, καθώς και για τον εντοπισμό φορολογουμένων που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους ενώ τα έχουν δηλώσει «σε ακινησία». 
Ακόμη, εντός του 2022 θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, ενώ από το επόμενο έτος θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων του Κτηματολογίου και του Ε9, προκειμένου να εντοπίζονται φορολογούμενοι που αποκρύπτουν τα πραγματικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους για να γλιτώσουν από την πληρωμή του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ. Αναλυτικά, οι βασικότερες από τις προγραμματισμένες -για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και για ολόκληρο το 2022- δράσεις των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έχουν ως εξής ανά τομέα αρμοδιοτήτων:
Είσπραξη οφειλών
Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης αναμένεται σύντομα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis, το οποίο διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:
* Διαχείριση και παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών.
* Αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της λήψης μέτρων είσπραξης.
* Άμεση ενημέρωση των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.
Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα καθιστά δυνατή την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.
Επιπροσθέτως, για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προωθούνται η προσαρμογή και διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ -TAXIS, TAXISnet, ICISnet, Elenxis- με το νέο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis, η επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και η περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).
e-διασταυρώσεις και  φορολογικοί έλεγχοι
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πραγματοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης φορολογητέας ύλης όχι μόνο με σκοπό την αποφυγή πληρωμής φόρων, αλλά και την καταστρατήγηση των διατάξεων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19 και για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. 
Ειδικότερα για το υπόλοιπο του 2021 και για ολόκληρο το 2022 προγραμματίζονται μεταξύ άλλων:
* Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
* Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
* Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, με εφαρμογή των διαδικασιών έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
* Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά την υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών.
* Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
* Διασταύρωση για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων ποσών αναδρομικών εισοδημάτων ή πρόσθετων αποδοχών.
* Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με αξιοποίηση δεδομένων από συναλλαγές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.
Πάταξη φοροδιαφυγής  και φοροαποφυγής

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά τη διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας ύλης.
Παράλληλα, για τη βελτίωση της δράσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού έχουν δρομολογηθεί τα ακόλουθα έργα:
1) Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο των αποδείξεων που εκδίδονται μέσω ταμειακών μηχανών, μέσω σάρωσης (QR code).
2) Ολοκλήρωση λειτουργίας της πλατφόρμας myDATA:
* Ενεργοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
* Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με ΑΑΔΕ.
* Σχέδιο αξιοποίησης δεδομένων myData.
*  Προσυμπλήρωση δηλώσεων από τα στοιχεία του myData.
3) Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν δηλωθεί «σε ακινησία».
4) Πιλοτική ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου μέσω tablet (ElenxisLive). Η εφαρμογή θα έχει πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου και θα εκδίδει ηλεκτρονικά το Σημείωμα Διαπιστώσεων στους επιτόπιους ελέγχους.
Ψηφιοποίηση φορο-διαδικασιών
Επιπλέον, η ΑΑΔΕ έχει δρομολογήσει και τις ακόλουθες δράσεις που αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών: 
1. Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής (αρχικών, τροποποιητικών, ανακλητικών) δηλώσεων φόρου δωρεάς-γονικής παροχής και κληρονομιάς.
2. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου χρηματικής δωρεάς-γονικής παροχής.
3. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κερδών από τυχερά παίγνια.
4. Ηλεκτρονική (ψηφιακή) υποβολή δηλώσεων διακοπής εργασιών επιχείρησης φυσικού προσώπου και λοιπών μεταβολών.
5. Αυτόματη ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και με το Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
6. Επέκταση των υπηρεσιών της πλατφόρμας myAADElive. Οι νέες υπηρεσίες που έχουν ήδη αρχίσει να παρέχονται είναι η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως έκδοση ΑΦΜ και η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης σύστασης ατομικής επιχείρησης.
7. Αυτοματοποίηση διαδικασίας ενημέρωσης κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις τους.
8. Υλοποίηση εφαρμογής για την αυτόματη έκδοση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας.
9. Ψηφιακή έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής.
10. Ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας πληρωμών μέσω συστήματος IRIS.
11. Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας για τη διενέργεια άμεσων πληρωμών επιστροφών φόρου εισοδήματος χωρίς προηγούμενη υποβολή αίτησης για νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικά ενήμερα.
12. Καθορισμός πλαισίου και διαδικασίας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φορολογίας χαρτοσήμου.
13. Οριστικοποίηση πλαισίου και διαδικασίας Ψηφιακών Επιδόσεων και Κοινοποιήσεων.
14. Διαλειτουργικότητα Κτηματολογίου με το αρχείο των δηλώσεων Ε9 που περιλαμβάνει τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας.
15. Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας.
16. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων στις τελωνειακές αρχές.
17. Υλοποίηση διαδικασίας σταδιακής αποδέσμευσης κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών.
Πηγή: naftemporiki.gr, του Γιώργου Παλαιτσάκη
Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα η 2η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την δεύτερη τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Επιδαύρου, αντικείμενο της οποίας είναι η

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »