prooptiki@msn.com

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.,  για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ::
1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
2. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 282/19.06.2019 (ΑΔΑ:Ω46Θ7Λ1-ΠΩΘ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου  «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/ Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης» (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) – «Λειτουργία ONE STOP SHOP/ Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες Υπηρεσίες» στους Δήμους έδρας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πλαίσια του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 ΑΠ 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
3. Εισήγηση ορισμού εκπροσώπων στη επιτροπή της παρ.  4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 για την εκποίηση κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
4. Παράταση των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 έως 30/06/2020 καθώς και τροποποίηση του ποσού λόγω έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του Covid -19».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
5. Αντικατάσταση εκπροσώπων σε Επιστημονικές επιτροπές παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων που συμμετέχει η Πελοπόννησος Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
6. Ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση, και εκμετάλλευση  του Τουριστικού Λιμένα Μαρίνας Ναυπλίου» με σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος.
7. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2020 της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος.
8. Κατάρτιση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
9. Περί έγκρισης καθορισμού έδρας και της καταχώρησής της στο Μηχανογραφικό Σύστημα Κωδικοποίησης Εδρών ΕΔΧ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Ανασταστασόπουλος.
10. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. για τη  Πράξη: «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» για τη χρηματοδότηση της από το Ε.Π.  «Πελοπόννησος 2014-2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

τα οποία θεωρούνται κατεπείγον, λόγω της φύσης των αντικειμένων τους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Τηλεδιάσκεψη για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ερμιονίδας

Από το γραφείο του Δημάρχου Ερμιονίδας, Γιάννη Γεωργόπουλου, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Την Τετάρτη, 3 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

1992: Ο υπουργός Οικονομίας, Στέφανος Μάνος, εξαγγέλλει σκληρά μέτρα λιτότητας, προαπαιτούμενα της Συνθήκης του Μάαστριχτ

870: Με τη Συνθήκη του Μέρσεν, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός και ο ετεροθαλής αδελφός του, Κάρολος ο Φαλακρός, χωρίζουν τη Μέση Φραγκία σε δύο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δημοπρατείται η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Αγίας Τριάδας (Μέρμπακα)

Ο Δήμος Ναυπλιέων στις 17 Αυγούστου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 255/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω της ανοιχτής διαδικασίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ξεκινά σήμερα η «Ομαδική Έκθεση Αργείων Ζωγράφων» με παράλληλες Μουσικές Βραδιές της ΚΕΔΑΜ

Ξεκινά σήμερα 3 Αυγούστου η «Ομαδική Έκθεση Αργείων Ζωγράφων» με παράλληλες Μουσικές Βραδιές που διοργανώνει η ΚΕΔΑΜ. Χώρος έκθεσης: αύλειος χώρος παλαιού Δημαρχείου στο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »