prooptiki@msn.com

Απάντηση Λιβανού σε Ανδριανό για τη δακοκτονία

Στην σχετική 2087/24-3-2021 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με την ανάγκη διασφάλισης του φετινού προγράμματος δακοκτονίας απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανός.

Στην απάντηση του Υπουργού, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
«1. Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α ́87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», η ευθύνη της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας ανήκει στις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας και, συγκεκριμένα, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Στις αρμοδιότητες των ΔΑΟΚ ανήκουν η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος του εν λόγω προγράμματος, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες ανάδειξης και ελέγχου των εργολάβων ψεκασμών και παγιδοθεσίας, καθώς και της πρόσληψης τομεαρχών και της έγκαιρης έκδοσης των αποφάσεων για τη διενέργεια των ψεκασμών που αποτελούν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας του προγράμματος.
Επίσης, ο προϋπολογισμός και η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος Δακοκτονίας ανήκει πλήρως στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δακοκτονίας σε κάθε Περιφέρεια έχει διαμορφωθεί με βάση την έκταση της ελαιοκαλλιέργειας, την ποικιλία, τους δακοπληθυσμούς, τον μέσο όρο των απαιτούμενων ψεκασμών για τον έλεγχο της δακοπροσβολής και τις τιμές των εργολαβιών. Οι διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες σε κάθε Περιφέρεια έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορετικών δακοπληθυσμών και διαφορετικές ανάγκες σε ψεκασμούς. Στόχος είναι η διενέργεια των ψεκασμών να λαμβάνει χώρα στον σωστό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίησή τους με ταυτόχρονη αποτελεσματική προστασία της ελαιοπαραγωγής, σύμφωνα και με το άρθρο 28 του ν.4036/2012 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
2. Όσον αφορά στην τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α ́ 47), σημειώνεται ότι εκδόθηκε η Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στους προσωρινούς μειοδότες του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2021 για την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών πριν από την υπογραφή των συμβάσεων [ν.4792/2021 (Α ́54) άρθρο 24 «Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας-Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015»].
3. Όσον αφορά στην πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2021, σημειώνεται ότι, με το αριθ. 1535/52078/22-02-2021 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 να εγκριθεί η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εννιακοσίων πενήντα επτά (957) ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2021, ήτοι:

Με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./25/3150/12-04-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εννιακοσίων πενήντα επτά (957) ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας 6,5 μηνών, για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021.
Με την αριθ. 2718/106507/16-04-2021 (ΑΔΑ:662Χ4653ΠΓ-854) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατανεμήθηκαν σε τριάντα έξι (36) Περιφερειακές Ενότητες της χώρας εννιακόσια πενήντα επτά (957) άτομα για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021.
4. Όσον αφορά στον αριθμό των τομεαρχών, σημειώνεται ότι ο αριθμός των Τομεαρχών Δακοκτονίας (Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι) που κατανεμήθηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (νυν Περιφερειακές Ενότητες) κατά το έτος 2010 ανερχόταν στα 298 άτομα, τα έτη 2019 και 2020 εγκρίθηκαν και κατανεμήθηκαν 192 άτομα, ενώ για το έτος 2021 ζητήθηκε η έγκριση 209 ατόμων, είναι, δηλαδή, ο αριθμός των τομεαρχών αυξημένος κατά 17 άτομα σε σχέση με το έτος 2020. Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία υπήρξαν συνεχείς μειώσεις στον αριθμό του προσλαμβανόμενου προσωπικού για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας από τη νομοθεσία.
5. Ως προς τον αριθμό των ημερών μετακίνησης για τους γεωπόνους που ασχολούνται με το Πρόγραμμα Δακοκτονίας, επισημαίνεται ότι αυτός καθορίζεται από το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Τέλος, αρμόδιο να απαντήσει για τα θέματα που το αφορούν, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, προς το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά η Αναφορά 2087/24-3-2021 με το παρόν έγγραφό μας».
Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

«Συμφωνία Δημιουργίας» : Σνόμπ και διεκπεραιωτής αποφάσεων χωρίς έργο ο Γιάννης Μαλτέζος

Ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη Άργους-Μυκηνών “Συμφωνία Δημιουργίας” του Παναγιώτη Παπαϊωάννου για την εκδήλωση του Γιάννη Μαλτέζου στο Εργατικό Κέντρο Άργους. Αφού χαρακτηρίζει την συνολική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

«”Κακαί γεωργε ίν χείρες ευ τεθραμμέναι- Τα καλοθρεμμένα χέρια είναι ακατάλληλα για τη γεωργία (Ευριπίδης)»

Αμεση ήταν η αντίδραση ης δημοτικής παράταξης Αλλαγή Πορείας του Δημήτρη Καμποσου μετά την επίσημη ανακοίνωση του Γιάννη Μαλτέζου για τον Δήμο Αργους Μυκηνών .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »