prooptiki@msn.com

Απάντηση Λιβανού σε Ανδριανό για την στήριξη των παραγωγών πορτοκαλιών μέρλιν στην Αργολίδα που επλήγησαν από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στην σχετική  6856/26-5-2021 ερώτησηπου είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανόςμε θέμα την ανάγκη στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών πορτοκαλιών μέρλινστην Αργολίδαπου επλήγησαν από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανός.

Στην απάντηση του Υπουργού,μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
«Διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής
Είναι γεγονός ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρείται συνεχόμενη πίεση στις τιμέςπαραγωγού τόσο των αγροτικών (κηπευτικά, εσπεριδοειδή, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.ά.) όσοκαι των ζωικών (γάλα-κρέας) προϊόντων, που οφείλεται στον περιορισμό της διάθεσης αυτών καιτων προϊόντων τους στην αγορά λόγω μειωμένης ζήτησης (κλειστή εστίαση, εισαγωγές σε πολύχαμηλές τιμές, μειωμένες εξαγωγές, αποδυναμωμένος τουρισμός, απαγόρευση μαζικώνσυναθροίσεων), ενώ είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κρατικής παρέμβασης στηδιαμόρφωση των τιμών αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση, για τα θέματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενωνπροϊόντων, καθώς και για τα θέματα των τιμών των προϊόντων και της διάθεσης αυτών,απαιτείται η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης όλων των παραγωγών τουαγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσω της δραστηριοποίησής τους σε συλλογικές δομές για τησυλλογική διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων τους και της προώθησης αυτών.
Η δραστηριοποίηση των παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσα από τις συλλογικέςδομές (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών,Διεπαγγελματικές Οργανώσεις), σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεταιαπαραίτητη, καθώς με τη συγκρότηση ισχυρών συλλογικών δομών και τη σωστή λειτουργία τους επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής,μεγέθυνση εκμεταλλεύσεων, μείωση κόστους εισροών, αποτελεσματικότερη πρόσβασή στις αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, αυξημένηδιαπραγματευτική ισχύ έναντι των μεσαζόντων και των προμηθευτών και αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
Ειδικά, σε τέτοιες περιόδους κρίσεων ο ρόλος των συλλογικών δομών, όπως είναι οιΔιεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι Συνεταιρισμοί κ.ά., οφείλει να είναι ουσιαστικός καιπαρεμβατικός και να δίνει λύσεις στα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου.
Συγκεκριμένα, η πολιτική στον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις ΟργανώσειςΠαραγωγών [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 891/2017, (ΕΕ) αριθ. 892/2017 και (ΕΕ)αριθ. 543/2011, όπως ισχύουν, Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ. 4270/139407/28-12-2017(Β ́5/5-1-2018), 397/18235/16-2-2017 (Β ́601/24-2-2017) και 266355/11-02-2009 (Β ́594/1-4-2009), όπως ισχύουν], οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών καιασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία τωνοπωροκηπευτικών των μελών τους.
Οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, έχουν τηδυνατότητα να υλοποιούν δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρακάτω στόχους:
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση τωνπροϊόντων τους,
μείωση του κόστους παραγωγής,
προώθηση των προϊόντων τους,
προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την ΕυρωπαϊκήΈνωση),
μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά – δωρεάν διανομή-ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου).
Η δραστηριοποίηση των παραγωγών μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα με τοισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη, καθώς, με τη συγκρότηση ισχυρώνΟργανώσεων Παραγωγών και τη σωστή λειτουργία τους, δύναται να βελτιωθούν σημαντικά ηδιαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής, η διαπραγματευτική δύναμη τωνπαραγωγών-μελών τους και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.
Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας:
καλλιεργούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ έτους 2020, 83.369,70 στρέμματα μεπορτοκάλια, εκ των οποίων 2.359,20 στρέμματα με την ποικιλία WashingtonNavel (Μέρλιν)και 1.877,80 στρέμματα με την ποικιλία Βαλέντσια και
έχουν αναγνωριστεί τρεις Οργανώσεις Παραγωγών με προϊόν τα πορτοκάλια.
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
Περαιτέρω, αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης τωνΕλλήνων παραγωγών, αλλά και της ενίσχυσης και διασφάλισης του εισοδήματός τους,ψηφίσθηκε ο ν.4792/2021 (Α ́54), ο οποίος προβλέπει την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στηναλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μία σειρά από διατάξεις, οι οποίες διορθώνουν τις σημαντικέςανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικώνπροϊόντων και τροφίμων, κυρίως των μεγάλων σούπερ μάρκετ και, επίσης, αφορούν όλα ταφυσικά και νομικά πρόσωπα (παραγωγούς, αγοραστές) που συμμετέχουν στην αγροτικήεφοδιαστική αλυσίδα («από το αγρόκτημα στο πιρούνι») των γεωργικών προϊόντων,συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.
Καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης
Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν δύναται να διατεθεί προς εμπορία το νωπόπροϊόν, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν τα εσπεριδοειδή σε βιομηχανίεςπαραγωγής χυμού. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το έτος 2019, περίπου 150.000 tn πορτοκαλιούοδηγήθηκαν στη χυμοποίηση.
Σημειώνεται ότι από το έτος 2015 ο τομέας των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση,έχει ενταχθεί στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Η τιμή της συνδεδεμένης ενίσχυσηςήταν 620€/εκτάριο το 2018, 550€/εκτάριο το 2019 και 580€/εκτάριο το 2020.
Στον τομέα του πορτοκαλιού προς χυμοποίηση, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος2015 ανήλθε στα 9.000.000€, το 2016 στα 11.858.727€, το 2017 στα 7.603.500€, το 2018 στα7.521.638€, το 2019 και το 2020 στα 5.440.664€ και το 2021 στα 5.357.695€.
Η έκταση αναφοράς για τα έτη 2015-2016 ήταν 285.000 στρ., ενώ για την περίοδο 2017-2020είναι 185.000 στρ.
Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής
Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι σε κάθε περίπτωση ημεγιστοποίηση του αγροτικού και κτηνοτροφικού εισοδήματος, γι’ αυτό και η στήριξη τουαγροτοκτηνοτροφικού τομέα αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, η οποία εξυπηρετείται,μεταξύ άλλων, με τα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής. Εξάλλου, το πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης είναι το στοίχημα της χαμένης ανταγωνιστικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση τοΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα:
Νομοθετήθηκε μείωση των φορολογικών συντελεστών (Ν.4646/2019, ΦΕΚ Α ́201).
Θεσπίστηκε γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών και της αποσύνδεσής τους από το εισόδημα (Ν.4670/2020, ΦΕΚ Α’ 43).
Ενθαρρύνθηκε το «χτίσιμο» συλλογικοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίεςοικονομίες κλίμακος, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να πετύχουν υψηλότερη τιμή στο προϊόν,μειωμένες τιμές στις εισροές, καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δυνατότητα να κλείσουνσυμφέρουσες συμβάσεις με τους προμηθευτές.
Σημειωτέα είναι η υπογραφή της αριθμ. 2745/328012/24-12-2019 (Β’ 4761) απόφασης τουΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων καιλεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019(A 204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ. 2του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013», με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις,η διαδικασία και τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων(Ε.Δ.Ο.) και διευκρινίζεται το καθεστώς ελέγχου τους. Παράλληλα, θεσπίζεται το κυρωτικόπλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν παραβάσεις, ενώ τίθενταισυμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του σχετικού ενωσιακού κανονισμού αναφορικά μεσυμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές των Εθνικών ΔιεπαγγελματικώνΟργανώσεων.
Περαιτέρω, τη βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυσητης αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω των υγιών συλλογικοτήτων αποτυπώνει και ηνομοθετική πρωτοβουλία για τους Συνεταιρισμούς (Ν.4673/2020, ΦΕΚ Α’ 52). Ειδικότερα, με τονσυγκεκριμένο νόμο παρέχονται, μεταξύ άλλων, αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικώνσυνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων του καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, ναδιαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού ωςιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικέςδραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, προς επίλυσητου παγίου προβλήματος χρηματοδότησης της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών,ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών, χωρίς όμως ο ΑγροτικόςΣυνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω των υγιών συλλογικοτήτων,το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πέτυχε την εκκίνηση της «Εθνικής ΈνωσηςΑγροτικών Συνεταιρισμών» (ΕΘ.Ε.Α.Σ.). Η συγκεκριμένη, ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη συνιστάτην υλοποίηση των όσων ορίζει το άρθρο 38 του προαναφερθέντος Ν. 4673/2020 που προβλέπειτην ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, γεγονός που αποτέλεσε πάγιο και διαρκές αίτημα τωνσυνεταιρισμένων αγροτών για τη σύσταση μίας εθνικής συντονιστικής οργάνωσης τωνΑγροτικών Συνεταιρισμών, με στόχο την επανένωση του συνεταιριστικού κινήματος κάτω απόέναν ενιαίο και ισχυρό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την εκπροσώπησή τους τόσο σε εγχώριοόσο και σε διεθνές επίπεδο.
Αυξήθηκε το ποσοστό της πλεονάζουσας παραγόμενης ενέργειας που μπορούν να«πουλήσουν» οι αγρότες στη Δ.Ε.Η. (Ν.4643/2019, ΦΕΚ Α’ 193).
Εξασφαλίσθηκε πρόσβαση στη ρευστότητα αγροτών και κτηνοτρόφων με το «ξεπάγωμα»από την Κυβέρνησή μας χρηματοδοτικών εργαλείων, που «λίμναζαν» επί χρόνια, εξαιτίας της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Περαιτέρω, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις όσον αφορά στην έμμεση μείωση του κόστουςπαραγωγής, παρέχοντας κίνητρα κυρίως για:
εκσυγχρονισμούς γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καθετοποιήσεις μονάδων στομέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης, που έχει ήδη προκηρυχθεί με 316 εκατ. € και έχουνυπερεδεσμευθεί επιπλέον πόροι ύψους 300 εκατ. €, και της Μεταποίησης, που έχει επίσης προκηρυχθεί με 150 εκατ. € για επενδύσεις άνω των 600 χιλ. € και έχουν υπερδεσμευθείεπιπλέον 300 εκατ. € για εντάξεις έργων, αντίστοιχα,
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έτσι ώστε να μειωθεί το υψηλό κόστοςενέργειας μέσω του μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης, που έχει ήδη προκηρυχθεί,
συλλογική χρήση και επεξεργασία των αποβλήτων των γεωργο-κτηνοτροφικώνεγκαταστάσεων, μέσω του συνδυασμού των μέτρων Ομάδες Παραγωγών και ΣχέδιαΒελτίωσης,
τυπικές και άτυπες συνεργασίες, όπως είναι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών, τασυνεργατικά σχήματα, οι επιχειρησιακές ομάδες, μέσω του μέτρου των Ομάδων Παραγωγών,που έχει ήδη προκηρυχθεί με 25 εκατ. € και του μέτρου της Συνεργασίας, που επίσης έχειπροκηρυχθεί με 64 εκατ. €.
Προτεραιότητα, επίσης, δίνεται στις καλλιέργειες που δίνουν μεγάλη δυνατότηταυποκατάστασης εισαγωγών, λόγω υψηλής τιμής εισαγωγής, όπως οι ζωοτροφές, ή λόγω της δυνατότητας ανταγωνιστικής παραγωγής τους στην Ελλάδα (π.χ. κτηνοτροφικά ψυχανθή κ.λπ.)».
Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Στην δημοσιότητα το ψήφισμα των Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας για τον ΕΛΓΑ

Ζούμε στιγμές κρατικής παραφροσύνης δηλώνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών στο ψήφισμα που έδωσαν στην δημοσιότητα και αναφέρουν τα ακόλουθα : Στιγμές κρατικής παραφροσύνης βιώνουν οι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »