prooptiki@msn.com

Αυτό είναι το πόρισμα της συντονιστικής επιτροπή για την κεραία κινητής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αργους

Στην δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα της συντονιστικής επιτροπής βάση του οποίου οι γονείς αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποχή επ αόριστον.Στο πόρισμα αναφέρονται τα ακόλουθα: Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη μέχρι στιγμής πορεία του ζητήματος που αφορά στη λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας
εφαπτόμενα με το σχολείο μας.Την Πέμπτη 6/2/2020 πραγματο-ποιήθηκε συνέλευση των γονέων με παρουσία είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά όλων των αρμόδιων πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων και αφού έγινε ενημέρωση δηλώθηκε προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι απαράδεκτη η λειτουργία της κεραίας επί 11 τουλάχιστον χρόνια, εν κρυπτώ, με καμουφλάζ και χωρίς κανένας να το γνωρίζει. Εκλέχτηκε Συντονιστική Επιτροπή από τους κ. Κοδέλα Δημήτρη, Ηλιόπουλο Πανα-γιώτη, Κόκορη Γιάννη, Γιαννούση Βαρβάρα Κασιδάκη Λυδία και Μουσταΐρα Πανα-γιώτη. Ζητήσαμε από όλους του βουλευτές του νομού να υποβάλλουν επερωτήσεις στη Βουλή και ήδη η επερώτηση του κ. Πουλά έχει γίνει.
Την Παρασκευή 7/2/2020 οι Μουσταΐρας Παναγιώτης και Κόκορης Γιάννης υπέβα-λαναίτηση στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης του Δήμου και πήραν αντίγραφα ολό-κληρου του φακέλου που έχει υποβληθεί. Ο φάκελος είναι ελλιπής και δεν έχει εκ-δοθεί, όπως μας δηλώθηκε προφορικά, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ που είναι απαραί-τητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της κεραίας. Η γραπτή απάντηση θα είναι στα χέρια μας το συντομότερο.
Την Παρασκευή το μεσημέρι έγινε συνάντηση των κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη δικη-γόρου και γονέα, της κ. Γιαννούση Βαρβάρας γονέα και του Διευθυντή του σχολείου με τον ιδιοκτήτη του οικήματος που στεγάζει την κεραία. Του υποδείχτηκαν τα στοι-χεία της παράνομης λειτουργίας αλλά οχυρώθηκε πίσω από δύο αιτιάσεις. Ότι η κε-ραία εκπέμπει νόμιμα και ότι αυτός δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία της διότι θα έχει ρήτρες. Του εξηγήθηκε ότι δεν υπάρχουν ρήτρες βάσει του συμφωνητικού (το οποίο είναι στα χέρια μας) και του δόθηκε διορία να απαντήσει έως την Κυριακή το βράδυ αν προτίθεται από μόνος να σταματήσει τη λειτουργία της κεραίας.
Επίσης ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ της αρμόδιας Δ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων που επίσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της κεραίας. Η απόφαση είναι στα χέρια μας.
Αναμένουμε τα στοιχεία από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων διότι η ανάλογη έγκριση δεν έχει αναρτηθεί ως όφειλε, αλλά αναφέρεται μόνο ως αριθμός πρωτοκόλ-λου.
Υπάρχουν, σχεδόν με βεβαιότητα παραβάσεις σοβαρότατες στην ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης με υπόνοιες ακόμα και ρευματοκλοπής ή ηλεκτροδότησης με παράνομο τρόπο (με ενδιάμεσο μετρητή).
Επίσης δεν υπάρχει Μελέτη μελλοντικών επιπτώσεων η οποία επιβάλλεται όταν υ-πάρχουν πλησίον περιοχές ειδικής προστασίας όπως είναι τα σχολεία.
Η σύμβαση ξεκινά από το Φεβρουάριο του 2009 και λήγει το 2021. Ξεκινά δηλαδή πριν ακόμα την αδειοδότηση (2011). Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη είναι 13.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή για κάθε επόμενο. Νεότερο συμφωνητικό ορίζει το τίμημα στα 891 ευρώ το μήνα και παρατείνει τη σύμβαση μέ-χρι το 2023.
Αναμένουμε την έγγραφη βεβαίωση μηχανικού του Δήμου για την ακριβή θέση για την οποία έχει δοθεί άδεια στην εν λόγω κεραία. Η προφορική γνωμάτευση αναφέρει ότι οι συντεταγμένες που αναφέρονται στην άδεια της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τη-λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) βρίσκονται σε ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ από αυτή που δηλώ-νεται στην άδεια Αν κάτι τέτοιο είναι αληθές όπως καταλαβαίνεται υπάρχει ΑΠΑΤΗ με όλες τις νομικές συνέπειες.
Τη Δευτέρα 10/2/2020 θα κάνουμε προσπάθεια να συλλέξουμε και τα υπόλοιπα στοι-χεία που ολοκληρώνουν την εικόνα της παράνομης λειτουργίας και κατόπιν θα προ-σπαθήσουμε συνεπικουρούμενοι από όλους τους πολιτικούς και πολιτειακούς παρά-γοντες να λάβουμε εισαγγελική παραγγελία για την αναστολή λειτουργίας της κεραίας και στη συνέχεια με αίτηση που θα υποβάλλουμε στην ΕΕΤΤ την αφαίρεση της άδειας και την απεγκατάστασή της.Τονίζω κλείνονταςένα ουσιαστικό στοιχείο:
Ητελευταία παράγραφος της άδειας λειτουργίας της κεραίας. Όπως βλέπετε υ-πάρχουν σαφέστατες ελλείψεις που είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία της.


Η παρούσα Άδεια σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή και εγκρίσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με τις οποίες οφείλει να εφοδιασθεί ο Κάτοχος της παρούσας Άδειας, όπως άδειες ή εγκρίσεις από Υπηρεσίες Δασών κλπιδίως, έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων και σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπη-ρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.), στην πε-ρίπτωση που η έγκριση τοποθέτησης εγκαταστάσεων αφορά σε περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 1577/1985).

Από τη Συντονιστική Επιτροπή

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας