prooptiki@msn.com

Πουλάς: “Δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η πλήρης αστυνομική κάλυψη της Αργολίδας για το 2024”

Η ενίσχυση της Αργολίδας με αστυνομικό προσωπικό για το 2024 μέσω των τακτικών μεταθέσεων δεν αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Αργολίδας, Ανδρέας Πουλάς.

Ειδικότερα ο αρμόδιος Υπουργός παρά τις διαμαρτυρίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες από την παρούσα αστυνομική δύναμη, στην απάντησή του μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«Αναφορικά με τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, επισημαίνεται ότι με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του ένστολου προσωπικού προς το σκοπό της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και της εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, σε όλη την επικράτεια, η Διοίκηση προέβη στην προκήρυξη θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια, καταρτίζοντας σχετικούς αριθμητικούς πίνακες. Γίνεται δε μνεία ότι οι εν λόγω πίνακες καταρτίστηκαν κατόπιν συνεκτίμησης αφενός των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας και ιδιαιτέρως αυτών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) -η εδαφική αρμοδιότητα της οποίας συνιστά το μεγαλύτερο αστικό κέντρο με τις περισσότερες υπηρεσιακές ανάγκες- και αφετέρου του γεγονότος ότι η πλειονότητα του κατ’ έτος αιτούμενου μετάθεση προσωπικού προέρχεται από Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., επιτείνοντας τα ήδη υφιστάμενα ζητήματα στελέχωσης αυτών. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφάσισε να μην προκηρυχθούν θέσεις με αντικειμενικά κριτήρια -μεταξύ άλλων- για τη Δ.Α. Αργολίδας.»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέχρι 31-12-2024 πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν 4 αστυνομικοί γεγονός που θα αποδυναμώσει περαιτέρω την αστυνομική δύναμη της Αργολίδας.

Στη συνέχεια της απάντησης ο Υπουργός αναφέρει ότι «ενόψει του προγραμματισμού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών Υπηρεσιών αστυνόμευσης αεροδρομίων της χώρας και λοιπών περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος, θα εξεταστεί και η τυχόν περαιτέρω ενίσχυση της εν λόγω Διεύθυνσης κατά την επικείμενη τουριστική περίοδο».

Η απάντηση Χρυσοχοΐδη: 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 07-02-2024 με αριθμό 1134 Αναφορά του Βουλευτή κ. Α. ΠΟΥΛΑ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζεται δε ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης και η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών εξαρτάται από έναν συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, από το Αρχηγείο καταβάλλονται προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ισόρροπη κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Αργολίδας, κατά τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2023, προκηρύχθηκαν συνολικά -13- θέσεις αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών και -1- θέση ειδικού φρουρού, οι οποίες καλύφθηκαν στο σύνολό τους. Σημειώνεται δε ότι -4- αστυνομικοί της εν λόγω Δ.Α. καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας των -60- ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν αυτεπαγγέλτως την 31-12-2024.

Αναφορικά με τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, επισημαίνεται ότι με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του ένστολου προσωπικού προς το σκοπό της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και της εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, σε όλη την επικράτεια, η Διοίκηση προέβη στην προκήρυξη θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια, καταρτίζοντας σχετικούς αριθμητικούς πίνακες. Γίνεται δε μνεία ότι οι εν λόγω πίνακες καταρτίστηκαν κατόπιν συνεκτίμησης αφενός των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας και ιδιαιτέρως αυτών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) -η εδαφική αρμοδιότητα της οποίας συνιστά το μεγαλύτερο αστικό κέντρο με τις περισσότερες υπηρεσιακές ανάγκες- και αφετέρου του γεγονότος ότι η πλειονότητα του κατ’ έτος αιτούμενου μετάθεση προσωπικού προέρχεται από Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., επιτείνοντας τα ήδη υφιστάμενα ζητήματα στελέχωσης αυτών. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφάσισε να μην προκηρυχθούν θέσεις με αντικειμενικά κριτήρια -μεταξύ άλλων- για τη Δ.Α. Αργολίδας.
Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι ενόψει του προγραμματισμού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών Υπηρεσιών αστυνόμευσης αεροδρομίων της χώρας και λοιπών περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος, θα εξεταστεί και η τυχόν περαιτέρω ενίσχυση της εν λόγω Διεύθυνσης κατά την επικείμενη τουριστική περίοδο. Επίσης, γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 94) και 15 του π.δ/τος 211/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 254), παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, καθώς και τον Διευθυντή της ως άνω Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθολογική κατανομή του προσωπικού τους, προς εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και εν γένει δημοσίου συμφέροντος, ενώ αξιολογούν διαρκώς τις ανακύπτουσες κάθε φορά ανάγκες και μεριμνούν προκειμένου οι Υπηρεσίες τους να ανταποκρίνονται στα τακτικά αστυνομικά τους καθήκοντα, ενισχύοντας αυτές κατάλληλα εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας τους και ο πολίτης να απολαμβάνει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην ασφάλεια.

Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται ότι, στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο και το Αρχηγείο επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους. Τονίζεται δε ότι αξιολογείται, όχι μόνον η επίτευξη των στόχων, αλλά και η εν γένει εικόνα και λειτουργία των Υπηρεσιών, η απόδοση και η συμπεριφορά του προσωπικού και γενικά, όλες οι παράμετροι και
οι παράγοντες που συντελούν στην αντικειμενική και πλήρη αξιολόγηση, αναφορικά με τη διοικητική λειτουργία, την επιχειρησιακή δράση και τον βαθμό ανταπόκρισης κάθε Υπηρεσίας στις απαιτήσεις που συναρτώνται προς την εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής της.
Πέραν των ανωτέρω, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη Αντεγκληματική Πολιτική, η Δ.Α. Αργολίδας υλοποιεί, στις περιοχές ευθύνης της, τα εκπονηθέντα Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια και βάσει αυτών, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της αναπτύσσεται ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, προσαρμοσμένο στις επικρατούσες συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους. Συγκεκριμένα, από τις ως άνω Υπηρεσίες διενεργούνται, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο, επισταμένοι και συστηματικοί έλεγχοι, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις (εποχούμενες περιπολίες, εξορμήσεις, συγκρότηση συνεργείων – ομάδων ελέγχων), εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή και, σε συντρέχουσα περίπτωση, την κατασταλτική αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και την τήρηση της νομιμότητας.

Ως προς την πληρότητα του ακολουθούμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού, επισημαίνεται ότι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.Α. Αργολίδας έχει πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός αστυνομικών ελέγχων/δράσεων, στο πλαίσιο των οποίων εκδηλώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες (προσαγωγές, συλλήψεις, σχηματισμός δικογραφιών κ.α.), ενώ βεβαιώθηκε ανάλογος των συντρεχουσών περιπτώσεων αριθμός παραβάσεων.
Τέλος, παρέπεται να λεχθεί ότι οι δράσεις των Υπηρεσιών της ανωτέρω Διεύθυνσης έχουν διαρκή χαρακτήρα, αξιολογούνται – επικαιροποιούνται σε τακτική βάση αναλόγως των υφιστάμενων συνθηκών και θα συνεχιστούν συστηματικά και με αμείωτη ένταση, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση του επιθυμητού περιβάλλοντος ασφάλειας και τη διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης των πολιτών.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Η θεματική εκδήλωση-ημερίδα της ΠΟΕΕ στην έκθεση “Πελοπόννησος EXPO” 2024, το Σάββατο 13/4

Η Έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ 2024 για άλλη μια χρονιά σηματοδοτεί την σημαντικότερη γιορτή της επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο. Και φέτος η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »