prooptiki@msn.com

Ημερίδα «Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Επισκόπηση Δράσεων και Πεπραγμένων»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργάνωσε Ημερίδα με τίτλο: «Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Επισκόπηση Δράσεων και Πεπραγμένων». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:30, στο Αμφιθέατρο του άνω κτηρίου της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας στηνΤρίπολη.
Η Ημερίδα είχε ως στόχο την παρουσίαση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124141,που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στην Ημερίδα συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Δρ Χριστίνα Μπέστα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων και Προέδρος της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαυρέας, Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Μέλη της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας, Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη Διδακτικού Προσωπικού, Διοικητικοί Υπάλληλοι καθώς και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, ο οποίος ευχαρίστησε τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη συμβολή της στην εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιο. Εν συνεχεία ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Υποθέσεων και Πρόεδρος τηςΕπιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαυρέας,παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και τις επόμενες ενέργειες διασφάλισης ποιότητας.
Ακολούθησε ομιλία της Γενικής Διευθύντριας της ΕΘΑΑΕ, Δρ. Χριστίνας Μπέστα με θέμα «Αποτίμηση του έργου των ΜΟΔΙΠ και επόμενα βήματα στη διασφάλιση ποιότητας». Η Δρ. Μπέστα,παρουσίασε το νέο πρότυπο ποιότητας για την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), το πρότυπο ποιότητας για την πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και των διδακτορικών σπουδών. Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση για το πλαίσιο της νέας χρηματοδότησης της ΜΟΔΙΠ.
Στη συνέχεια η Αναπληρώτρια Προϊσταμένητης Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας, Ανθούλα Παπαπορφυρίουπαρουσίασε το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π», τις δράσεις του και τα αποτελέσματά του.
Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π και η συμβολή του στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, παρουσιάστηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μέλος της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας.
Ο κ. Ιωάννης Τσιάλτας, στέλεχος της εταιρείας Ίλυδα Πληροφορική ΑΕ, παρουσίασε τη διασύνδεση μεταξύ του Πληροφοριακού Συστήματος Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ.
Οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση της κ. ΓιούληΠαπαδιαμαντάκη, Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής που αφορούσε τον τρόπο που το ΚΕΔΙΜΑ ΠΑΠΕΛ μπορεί να συμβάλει θετικά στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ιδιαίτερα ως προς το κριτήριο τρία (3) του προτύπου ποιότητας πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και αφορά τη φοιτητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία.
Στο τέλος της Ημερίδας η Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, Δρ Χριστίνα Μπέστα,έδωσε αναλυτικές απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων, τα οποία τέθηκαν από το ακροατήριο.

Λίγα λόγια για το έργο
Η ενδυνάμωση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού υπήρξε ένας από τους πυρήνες δράσεων του έργου. Κατά την πορεία του, διενεργήθηκαν 20 επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης της ποιότηταςκαι τρόπων εφαρμογής της, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 350 φοιτητές και 400 υπάλληλοιτου ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, με στόχο την απόκτηση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων,καθώς και την υιοθέτηση στάσεων και κουλτούρας προκειμένου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο του έργου ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αντικατάστασηπαραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών του Ιδρύματος μέσω βελτιωτικών παρεμβάσεων σε διαδικασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, μεστόχοτηβελτίωση της απόδοσηςκαιαποτελεσματικότητάς τους, αλλά και μέσω του σχεδιασμού νέωνδιαδικασιώνγιατηνκάλυψηδραστηριοτήτων που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο.
Το νέο Πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας, το οποίο συλλέγει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος όσο και το ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ, και μέσω εύχρηστων και εύληπτων γραφημάτων και οπτικοποιήσεων επιτρέπει σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης του ιδρύματος να παρακολουθούν την πορεία της επίτευξης των στόχων, καθώς και να εντοπίζουν σημεία όπου είτε επιτυγχάνεται αυξημένη απόδοση είτε υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, έτσι ώστε να εξάγονται βέλτιστες πρακτικές ή/και να δρομολογούνται παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Ιδρύματος.
Στα αποτελέσματα του έργου συγκαταλέγεται η υλοποίηση της αυτοματοποιημένης αποστολής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΣΠ/ΕΘΑΑΕ, από τα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η αυτοματοποιημένη αποστολή θα παρέχει έγκαιρη και ακριβή εικόνα των δεικτών ποιότητας, ενώ παράλληλα θα αποφορτίσει το προσωπικό του Πανεπιστημίου από επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας, επιτρέποντας τη διάθεση της ανθρωποπροσπάθειας στη βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Πανεπιστημίου.

Όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124141, ΚΑ 80592, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Παρακράτηση υπέρ ΦΟΣΔΑ στους Δήμους Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων και Επιδαύρου από το Υπ. Εσωτερικών

Παρακράτηση υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέρους των πιστώσεων από την μηνιαία τακτική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων την εορταστική περίοδο

Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Ναυπλίου ανακοινώνει το προτεινόμενο ωράριο για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς! Δεν ισχύει για την Παλιά Πόλη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πόρος: Ονοματοδοσία Αίθουσας Εκδηλώσεων προς τιμήν της αείμνηστης Ναυπλιώτισσας, Βάσως Κογιώνη

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023, στις 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση οματοδοσίας της Αίθουσας Εκδηλώσεων 2ου Δημοτικού/ Γυμνασίου Πόρου, σε “Αίθουσα Εκδηλώσεων Βασιλική Κογιώνη”,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος. Το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »