prooptiki@msn.com

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής για την Ελλάδα

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία [INFR(2021)0033], στην Ελλάδα [INFR(2021)0037] και στην Πορτογαλία [INFR(2021)0087], επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944, που τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει βασικούς κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία τον Φεβρουάριο του 2021, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν μεταφερθεί όλες οι διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις απαντήσεις των οικείων κρατών μελών καθώς και τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που της κοινοποιήθηκαν, θεωρεί ότι η Εσθονία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωση
Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τη νομοθεσία για την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ)
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)0523], επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/520 στο εθνικό δίκαιο. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων το οποίο, μόλις εφαρμοστεί πλήρως, θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ να πληρώνουν τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία έχει δύο στόχους: να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση μη καταβολής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2021. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν όρισε εθνικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όταν διαπιστώνεται μη καταβολή οδικού τέλους από χρήστη του οδικού δικτύου. Η μη πλήρης μεταφορά των κανόνων αυτών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί εμπόδιο στη διασυνοριακή επιβολή της υποχρέωσης καταβολής οδικών τελών στην ΕΕ. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή καλεί οκτώ κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο αναλογικότητας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2021)2206], στην Τσεχία [INFR(2021)2201], στην Ελλάδα [INFR(2021)2200], στην Κροατία [INFR(2021)2198], στην Κύπρο [INFR(2022)2055], στην Ουγγαρία [INFR(2021)2192], στις Κάτω Χώρες [INFR(2021)2197] και στη Σλοβακία [INFR(2021)2204], επειδή δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο αναλογικότητας που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας [οδηγία (ΕΕ) 2018/958]. Ενώ οι διαδικασίες αυτές περνούν στο επόμενο στάδιο, πέντε άλλα κράτη μέλη (Αυστρία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβενία) διευθέτησαν τα ζητήματα πλημμελούς μεταφοράς που είχαν επισημανθεί στις προειδοποιητικές επιστολές. Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε νέος ή τροποποιημένος εθνικός κανόνας που επηρεάζει τους επαγγελματίες πρέπει να υποβάλλεται σε ενδελεχή ανάλυση της αναλογικότητας πριν από τη θέσπισή του και να συνοδεύεται από στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητά του. Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την πρόληψη αδικαιολόγητων περιοριστικών εθνικών κανόνων. Η πρόληψη έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες. Ωστόσο, απαιτεί την πλήρη και ορθή εφαρμογή των κανόνων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή απευθύνεται σήμερα στα οικεία κράτη μέλη, καθώς θεωρεί ότι δεν έχουν μεταφέρει ορθά την υποχρέωση ελέγχου αναλογικότητας στο εθνικό τους δίκαιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει εντοπίσει διάφορα ζητήματα, όπως την εξαίρεση κανόνων που προέρχονται από εθνικά κοινοβούλια ή επαγγελματικές ενώσεις ή φορείς από το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης ελέγχου αναλογικότητας. Η Επιτροπή απέστειλε στα οικεία κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιούλιο του 2022, και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2023. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν ορθά την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Eκδήλωση τιμής αφιερωμένης στον Asa Kent Jennings με τίτλο: «Asa Kent Jennings, O Άγνωστος Σωτήρας των Μικρασιατών 101 χρόνια μέτα».

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στην φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλης Λεμεσού εκδήλωση τιμής αφιερωμένης στον Asa Kent Jennings με

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Γιατί η Αγία Βαρβάρα τιμάται ιδιαίτερα στο Ναύπλιο-Το Θαύμα και η εικόνα του ζωγράφου Α. Μπαρού-Του Γιάννη Μακρή

Όλως ιδιαίτερα τιμάται η μνήμη της μεγαλομάρτυρας Αγίας Βαρβάρας στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην πόλη του Ναυπλίου, εκεί που το 1831 δολοφονήθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Με έξι κιλά παραπάνω ψάρια έπιασε το Λιμενικό ερασιτέχνη ψαρά και τα έδωσε στο Γηροκομείο

Εξι κιλά ψάρια παραπάνω ήταν αρκετά για να ταλαιπωρηθεί ο ερασιτέχνης ψαράς που συνελήφθη στα Ιρια Αργολίδας από άνδρες του Λιμενικού Ναυπλίου Στην σχετική ανακοίνωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »